BS ĐỖ ANH VŨ                                                                                BS PHAN VĂN HỌC                               THẠC SĨ BÁC SĨ NGUYỄN THÁI THỊNH

Bác Sĩ Chuyên Khoa II                                                                  Bác Sĩ Chuyên Khoa I                                  Thạc Sĩ Bác Sĩ

Chuyên Khoa Ngoại Thần Kinh – Cột Sống                       Chuyên khoa Lão Khoa – Tim Mạch                 Chuyên khoa Nội Khoa

                                                                          

BS TRẦN VĂN ĐỨC                                                      BS NGUYỄN THỊ HỒNG VY                                               BS VI VĂN DƯƠNG

Bác Sĩ Chuyên Khoa I                                                      Bác Sĩ Chuyên Khoa I                                                 Bác Sĩ Chuyên Khoa I

Chuyên Khoa Nội Khoa                                              Chuyên Khoa Tai Mũi Họng                                Chuyên Khoa Ngoại Tiêu Hoá – Gan Mật